unionenTre nye hovedmedlemsklubber, fem nye kontaktklubber og usikkerhet rundt fire klubber. Det er nytt fra supporterklubbene i Supporterunionen.

 

Referat fra styremøte i SBF 9. oktober 2017 

Tilstede: Trond, Kev, Finn Morten, Ray, Anders og Harald (referent).

Sted:    GE Healthcare AS, Nydalen, Oslo

1.         Innkallingen ble godkjent, og siste styremøtereferat ble gjennomgått og godkjent.

2.         Nytt fra klubbene:

            Brighton, Bury, Forest Green, Huddersfield og Aldershot ønskes tatt opp som hovedmedlemsklubber.

            Peterborough, Charlton, Coventry og Fleetwood  ønsker å fortsette som kontaktklubber.

            Usikkerhet omkring Barnet og deres aktivitetsnivå i supporterklubben.

 

3.         Regnskapet. Finn Morten orienterte om regnskapet for sesongen 2016/2017 som var ferdigstilt pr. 30.09.2017.

            Regnskapet viser et overskudd på kr 1.082 som er svært bra tatt i betraktning at støtten fra TV2 falt bort før sesongen.

            Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

            Det ble diskutert om det skulle lages budsjett for neste sesong, men dette ble forkastet fordi styret da ville binde seg til budsjettposter.

            Flertallet av styret innstilte på at  styrehonorarene økes for inneværende sesong til kr 10.000 til styreleder og kr 6.000 til styremedlemmene, dog slik at nytt styremedlem mottar kr 3.000 første år.

4.         Groundhopper-hjemmesiden. Løpende oppgradert av Kev, og fungerer som forutsatt, dog slik at mailadresseendringer må korrigeres.

4.1       Spørsmål fra Ståle Johannessen. Spørsmålet var om EFL Trophy kampen mellom Blackpool v Boro U 21 teller.

            Enighet om at alle baner gjelder under forutsetning av at hjemmelagets A-lag er involvert.

5.         Hjemmesiden/Facebooksiden.

            Enighet om at disse fungerer bra. Nettsiden blir oppdatert vedr. manglende tekst om kåringene av medlemsblad/hjemmeside/årets pris for nett og sosiale medier (2016 og 2017). Kev oppdaterer nettsiden og Trond drifter vår facebookside.

6.         Samarbeidspartnere

            Trond og daglig leder på Scotsman jobber med å arrangere et treff for medlemmer av SBF. En gourmet-kveld med passende drikke til maten. Hovedgjest er Ronny Deila. Målet er å arrangere kvelden i 2017. Sted: Håndverker Stuene, Kristian V´s i Oslo sentrum.

7.         Håndboka.

            Er i utgangspunktet ferdig utsendt, men suppleringer foretas løpende. Sjekkes om det er ønskelig med flere eksemplarer hos Tottenham og Aston Villa. Trond sender mail til medlemsklubbene med forespørsel om ytterligere eksemplarer.

            Diskutert utdeling på tippeliga-kamper.

8.         Årsmøtet       

            Det ble diskutert om kontaktklubbene skulle ha stemmerett på årsmøtet, og det ble innstilt på at kun klubber som var hovedmedlemmer skulle ha stemmerett.

            Vedtektene var på forhånd gått igjennom av Trond og Anders, og disse ble gjennomgått påny.

            Porto-fond. Vedtektenes § 9 er utdatert, og foreslås tatt ut i sin helhet for deretter å erstattes med ny oppdatert tekst når samarbeidspartner(e) er på plass.

8.1       Nytt styremedlem

            Foreligger foreløpig 2 kandidater. Disse vil bli vurdert av styret sammen med evt. andre kandidater som melder seg før søknadsfristen 16. oktober 2017.

9.0       Quiz

            Går av stabelen fredag 13. oktober 2017 kl. 18.00 på Scotsman. Trond har skaffet fine premier.

9.         Eventuelt

            -Ølsmaking

            FansBet – Harald undersøker nærmere

            Avskjedsgave Kev. Ordnes av Trond

            Trond kjøper inn trofe til årets medlemsblad, og årets pris for nett & sosiale medier.

**********

            Årsmøtet er som kjent 4. november 2017 kl. 12.00 på Scotsman.

            Neste styremøte ble ikke fastsatt, men vi tar sikte på å avholde 1 styremøte før jul, og tar da          sikte på å ta en felles julemiddag.

            Møtet varte fra kl. 17.00 til ca. kl. 21.00. Referent Harald